02-004-7893
singtosecure@yahoo.com
@singtoguard
fb.com/singtoguards

บจก. รักษาความปลอดภัย สิงโต อัลบิโน

บริการรักษาความปลอดภัย บริหารลานจอดรถ และงานรักษาความสะอาด ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น

•  งานอาคารสำนักงาน
•  งานโครงการหมู่บ้านจัดสรร
•  งานห้างสรรพสินค้า
•  งานสนามกอล์ฟ
•  งานคอนโดมิเนี่ยม
•  งานบริหารเก็บค่าที่จอดรถ เป็นต้น